Анекс към договор за наем

анекс към договор за наем

Анекс към договор за наем е допълнително споразумение между наемодател и наемател.

Кога се  изисква написването на анекс към договор за наем?

Въпреки разнородните причини, поради които може да се наложи сключването на анекс между страните, могат да се обособят няколко основни:

  1. Промяна в наемната цена 
  2. Промяна в срока на договора
  3. Промени, настъпили вследствие на обзавеждане, ремонт, промяна на лицата, които имат право да обитават имота

Всеки анекс към договор за наем започва с титулна част, в която се споменават: договора за наем -дата на сключване, страните, които участват – в случая наемател и наемодател с личните си данни.

В основната част на анекса се описва имотът, обект на наемане и причината, поради която се сключва това допълнително споразумение.

Примерен текст за промяна на наемната цена: “Наемодателят и Наемателят се споразумяха  да променят наемната цена в чл.4 от договора за наем така: чл.4 НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице месечен наем в размер на   …/…/ евро или тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ.”

Ако в договора за наем има определен срок на действие на договора при условия, които изрично двете страни искат да преподпишат за още една година, това може да се запише в анекса така: “Страните се договориха да продължат действието на договора за наем с една година, считано от……….г., при същите условия.”

анекс към договор за наемАнекс към договор за наем се подписва и когато настъпят промени в имота като обзавеждане или ремонт и разходите са поети от наемателя срещу отстъпка в наемната цена или отстъпка да не се заплаща наемът за няколко месеца. Тогава в анексът е необходимо да се опишат точно ремонтните дейности или обзавеждане, стойност, с която наемодателят се е съгласил и периодът или сумата на отстъпката.

В заключителната част следват подписите и имената на двете страни.

Анексът става неразделна част от договора за наем. Към един договор за наем може да има няколко анекса, без да е необходимо да се преподписва самият договор.