Видове устройствени планове (УП)

закон за устройство на територията пуп

Със закона за устройство на територията (чл. 103 от ЗУТ) се регламентират следните устройствени планове:

  1. Общи устройствени планове (ОУП) – “Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”

  2. Подробни устройствени планове (ПУП) – “Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана”

Общите устройствени планове се отнасят до промени в територията на общината или част от нея, населено място или територия със специален статут.

За разлика от тях подробните устройствени планове засягат устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и селищните образувания.

С ОУП се установяват териториите по смисъла на ЗУТ, техният режим на устройство, със съответните правила и нормативи, разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите – държавна и общинска публична собственост и устройството им.

 

устройствени планове пуп

Видовете ПУП могат да бъдат описани така:

  1. План за регулация и застрояване
  2. План за регулация
  3. План за застрояване
  4. Работен устройствен план
  5. Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

ПУП се придружават от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за ВиК, за електрификация, за топлоснабдяване, за газоснабдяване, за геоложки проучвания, за зелени системи (ако е необходимо), за далекосъобщения и други. С плановете за регулация се определят напречните профили на улиците (структурните им и технически елементи) и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако има такава извън уличната регулация.

ПУП за един или повече квартали се придружават от планове за вертикално планиране (чл. 108, ал. 3 от ЗУТ), а в случай на промяна на уличната регулация и от схема на уличната мрежа, напречни профили и схема на техническата инфраструктура.

ПУП се придружават от правилата и нормативите за тяхното прилагане и се одобряват заедно с ПУП. Ако има разработен и одобрен общ градоустройствен план, с който са приети правила и нормативи, горното изискване отпада, тъй като утвърдения ОУП е задължителен за следващите етапи на проектиране.