Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти

дистанционно обучение

Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти е форма на продължаващо образование, което има следните специфики:

  1. Формата на обучението е неприсъствена
  2. В дистанционното обучение е засилено самообучението
  3. Всяко дистанционното обучение се подпомага с нагледни материали като лекции или книги

  4. В края на обучението има курсов проект, който курсистът подготвя.
  5. Курсистът може да не посещава офиса, като комуникацията се осъществява по мейл или скайп
  6. Обучението започва в ден, който се избира от курсиста
  7. Курсът продължава две седмици, като при необходимост, периодът може да бъде удължен
  8. При дистанционно обучение по необходимост се създава програма за учене на курсиста

  9. В края на обучението, обучаващият се, получава удостоверение за завършен курс
  10. Дистанционното обучение не изисква непременно наличието на технически средства за работа в интернет /както е при онлайн курса/

Разбира се, може още да се допълни списъкът със спецификите на дистанционното обучение, но в същността му, най-привлекателната част е тази, че обучавания сам избира място и време за усвояване на новите знания и утвърждаване на умения.

В този род обучение се развива особено креативността и самоосъвършенстването на курсиста. Той е подтикван сам да усвоява и осмисля прочетеното, като така анализира по-задълбочено съдържанието. Неясните моменти се оформят във въпроси към лекторите и отговорите се усвояват много по-добре от колкото при присъствените групи, които са по-интензивни и нямат възможност да анализират в дълбочина.

Курсистът има възможност през периода на курса да използва времето си пълноценно и за други дейности и не е необходимо да прекъсва работа за обучението. Това се оказва голямо предимство поради това, че повечето обучаващи се курсисти всъщност са и работещи в някоя сфера. Тези, които активно търсят работа като брокери на имоти и нямат такава, обикновено предпочитат присъствените форми. Дистанционната форма е сред предпочитаните и от брокери, които сами започват бизнес и в началото искат да образоват и запознаят себе си със спецификите на дейността на брокера на недвижими имоти.

дистанционно обучение