Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти

за брокери на е форма на продължаващо образование, което има следните специфики:

  1. Формата на обучението е неприсъствена
  2. В дистанционното обучение е засилено самообучението
  3. Всяко дистанционното обучение се подпомага с нагледни материали като лекции или книги

  4. В края на обучението има курсов проект, който курсистът подготвя.
  5. Курсистът може да не посещава офиса, като комуникацията се осъществява по мейл или скайп
  6. Обучението започва в ден, който се избира от курсиста
  7. Курсът продължава две седмици, като при необходимост, периодът може да бъде удължен
  8. При по необходимост се създава програма за учене на курсиста

  9. В края на обучението, обучаващият се, получава удостоверение за завършен курс
  10. Дистанционното обучение не изисква непременно наличието на технически средства за работа в интернет /както е при онлайн курса/

Разбира се, може още да се допълни списъкът със спецификите на дистанционното обучение, но в същността му, най-привлекателната част е тази, че обучавания сам избира място и време за усвояване на новите знания и утвърждаване на умения.

В този род обучение се развива особено креативността и самоосъвършенстването на курсиста. Той е подтикван сам да усвоява и осмисля прочетеното, като така анализира по-задълбочено съдържанието. Неясните моменти се оформят във въпроси към лекторите и отговорите се усвояват много по-добре от колкото при присъствените групи, които са по-интензивни и нямат възможност да анализират в дълбочина.

Курсистът има възможност през периода на курса да използва времето си пълноценно и за други дейности и не е необходимо да прекъсва работа за обучението. Това се оказва голямо предимство поради това, че повечето обучаващи се курсисти всъщност са и работещи в някоя сфера. Тези, които активно търсят работа като брокери на и нямат такава, обикновено предпочитат присъствените форми. Дистанционната форма е сред предпочитаните и от брокери, които сами започват бизнес и в началото искат да образоват и запознаят себе си със спецификите на дейността на брокера на недвижими имоти.

дистанционно обучение