Договор за наем – типови характеристики в САЩ

договор за наем

В областта на недвижимите имоти един от най-използваните договори е договор за наем. Въпреки, че има разлики в оформлението или съдържанието, може да се констатира, че договорите за наем са еднотипни.

Интересен е въпросът дали типов договор за наем от България е подобен, например, с типов договор за наем от САЩ?

Ето какво обхваща договора, взет произволно от американска агенция за недвижими имоти в интернет:

Титулна част: Наемател и Наемодател: име, адрес, телефон.

Основната част на този договор за наем е същинското съдържание на споразумението:

 1. Точен адрес на имота
 2. Период на наемане
 3. Наемна цена и дата/дати за плащане на наема. При заплащане на наема наемодателя пише разписка за получената сума.
 4. Забавяне: ако наемателят забави плащането повече от десет дни след определената дата, той / тя ще трябва да заплатят $ 50.00 такса за забава.
 5. Депозит: Наемателят плаща определена сума като гаранция – депозит. Наемодателят задържа депозита до края на договора за наем. Наемодателят договор за наемсъхранява депозита по банкова сметка/описва се/, извън личните му средства, при определен лихвен процент. Наемодателят може да задържи един процент на година за административните разходи, а останалата част от лихвата се изплаща на наемателя всяка година. Депозитът се пръща, заедно с останалата лихва, ако апартаментът е в добро състояние с изключение на нормалното износване или повреда, която не е причинена от наемателя,  семейството му или техни гости. Ако наемодателят удържи пари от депозита, той ще предостави подробен списък на разходите.
 6. Наемателят се съгласява, че апартамента ще бъде използван единствено за живеене.
 7. Наемателят се съгласява, че няма да предизвиква и извършва повреди в апартамента, сградата и общите части и няма да се намесва в правата на други живущи да живеят в апартаментите си в мир и спокойствие.
 8. Наемателят се съгласява да върне апартамента в същото състояние, в което е в началото на настоящия договор за наем, с изключение на обикновеното износване.
 9. Наемодателят ще предостави следните услуги: (например: отопление, електричество, газ, вода).
 10. Наемодателят декларира, че апартамента и сградата са годни за живеене и не са опасни за живота, здравето или безопасността на живущите.
 11. Наемодателят ще носи отговорност, ако това условие е нарушено, освен, ако не е по вина на наемателя.
 12. Наемодателят се съгласява да извършва всички необходими ремонти и да предприема всички необходими действия, за  да запази апартамента и сградата годни за живеене, в противен случай, наемателят има право да не плаща наем или част от него.
 13. Освен при спешни случаи, наемодателят може да влезе в апартамента само в удобно време, след предварително уведомяване и с предварително писмено одобрение от наемателя.
 14. Наемателят може да инсталира допълнително заключване на всяка входна врата на апартамента с писменото съгласие на собственика, като му предоставя дубликати от ключовете.
 15. Наемателят няма право да преотдава под наем имота, освен ако няма писмено одобрение за това от наемодателя. Наемодателят ще поиска всякаква информация, необходима за вземане на такова решение и в рамките на десет (10) дни трябва да отговори.
 16. Наемодателят се задължава да не променя условията на договор за наем или да изгони наемателя, ако спазва условията по договора.
 17. В случай, че наемателят не спазва условията по договора, то наемодателят:  (а) Изпраща на наемателя писмено уведомление с искане за възстановяване на условията по договора в срок от десет (10) дни. (б) Ако наемателят не изпълни условията в този срок, наемодателят изпраща втори писмено известие, че наемният договор ще бъде прекратен  автоматично след 30 (тридесет) дни след второто предупреждение. Наемодателят има право да съди наемателя, ако не плаща наема или не освободи апартамента. В последния случай, наемодателят може да изнесе вещите на наемателя и да смени ключовете на апартамента.
 18. Известията между наемател и наемодател се признават, тогава, когато са в писмена форма, подписани от титулярите в договора, изпратени по сертифицирана поща с обратна разписка.

Заключителна част на договор за наем:

Наемателят и наемодателят получават еднакви екземпляри на договора за наем, всяко копие с подпис и дата от наемодателя и наемателя.

Следват подписите и датата…