Курсове за брокери – особености на дистанционната фарма

курсове за брокери

Курсове за брокери се предлагат в присъствени и неприсъствени форми: онлайн обучение и дистанционно обучение.

Дистанционното обучение е вид неприсъствен курс от курсове за брокери, който има следните специфики:

 1. При дистанционната форма се залага на самообучението на курсиста
 2. Курсистът се подтиква към активност и участие чрез курсово задание
 3. Контактът с преподавателите е ограничен до диалог по телефона или комуникация през интернет
 4. Времето за обучение е по-дълго от присъствените форми -две седмици, като по желание на курсиста може да се увеличи.
 5. Материалите за курса са във вид на книжно тяло и не е необходим компютър или интернет/както при онлайн курса/
 6. Няма фиксирани дати за начало на обучението
 7. Не е необходимо присъствие на курсиста в офиса за провеждане на курсовете за брокери

Дистанционната форма от курсове за брокери завършва с курсова работа, като курсистът сам може да избере тема от сферата на недвижимите имоти или да подбере от предоставени в курса теми.

Темите са съобразени с учебния материал и могат да бъдат подобни на тези:  

От тематична област – ПРАВЕН РЕЖИМ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Примерни теми за курсова работа:

 1. Видове вещни права върху недвижими имоти
 2. Видове недвижими имоти
 3. Видове тежести върху недвижими имоти

От тематична област – ОСНОВИ НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО И СГРАДОСТРОИТЕЛСТВОТО
Примерни теми за курсова работа:

 1. Видове устройствени планове
 2. Техническа характеристика на сградите

От тематична област – ДЕЙНОСТ НА БРОКЕРА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Примерни теми за курсова работа:

 1. Класификатор на имоти
 2. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – особености и изисквания
 3. Договор за неам на недвижим имот – особености и изисквания
 4. Сделки за недвижими имоти – видове и етапи

От тематична област – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА БРОКЕРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 1. Примерни теми за курсова работа:
 2. Психологически ефекти и бариери при общуването
 3. Психология на клиента. Видове клиенти

От тематична област – ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА НА ИМОТИ. СОФТУЕР
Примерни теми за курсова работа:

 1. Особености на рекламата за имоти в интернет
 2. Видове сайтове, свързани с дейността на брокера на недвижими имоти
 3. Характеристика на портал за имоти

 

курсове за брокери