Професията

професията

Според Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 2011 година, брокерите на недвижими имоти попадат в общата група “Посредници в бизнес услугите”.
Посредниците в бизнес услугите установяват контакти между купувачи и продавачи за извършване на различни услуги. Брокерите като посредници в бизнес услугите изпълняват следната основна задача: организират огледи на недвижими имоти за продажба или даване под наем или дават разяснения за договорни условия.

В единична група, брокерите попадат в “Агенти на недвижими имоти и управление на собственост”.
Агентите на недвижими имоти и управление на собственост уреждат продажби, покупки и даване под наем на недвижими имоти от името на клиенти и срещу комисиона.

Конкретизирани са и задачите:
• получават информация за имоти, обявени за продажба или даване под наем, подробности за условията на собствениците и нуждите на бъдещи купувачи или наематели;
• организират огледи на недвижими имоти за продажба или даване под наем или дават разяснения за договорните условия;
• подпомагат преговори с наематели и наемодатели за наеми;
• съставят споразумения за продажба и даване под наем, изготвят
оценки;
• уреждат подписване на споразумения за даване под наем и прехвърляне на право на собственост;
• събират наеми и други задължения от името на собственика, проверяват имоти преди, по време и след наемане;
• осигуряват служители за извършване на поддържане и ремонт на недвижими имоти.

Примерни длъжности:
– Агент, недвижими имоти
– Агент, управление на собственост
– Брокер, недвижими имоти
– Търговец, недвижими имоти