анекс към договора за наем

анекс към договор за наем

Анекс към договор за наем

Анекс към договор за наем е допълнително споразумение между наемодател и наемател. Кога се  изисква написването на анекс към договор за наем? Въпреки разнородните причини, поради които може да се наложи сключването на анекс между страните, могат да се обособят няколко основни: Промяна в наемната цена  Промяна в срока на договора Промени, настъпили вследствие на […]