закон за устройство на територията пуп

Видове устройствени планове (УП)

Със закона за устройство на територията (чл. 103 от ЗУТ) се регламентират следните устройствени планове: Общи устройствени планове (ОУП) – “Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана” Подробни устройствени планове (ПУП) – “Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на […]